Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

50-plussers uitwisselen

wettelijk kader

08 mei 2014
De Standaard, donderdag 8 mei 2014, p. 4

Welk juridisch kader zou dan wel ontbreken voor een MC2?

 Het probleem voor de uitwisseling van personeel signaleert het artikel alvast zelf: de wetgeving op de terbeschikkingstelling van personeel.

 Als algemeen beginsel geldt dat personeel uitwisselen maar mogelijk is voor een beperkte tijd (art. 32, § 1, Uitzendarbeidswet).

 Maar volgens de auteur van het artikel gaat het om tijdelijke projecten. Weliswaar is dan, omdat het niet gaat om samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit of de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen, de voorafgaande toestemming vereist van de Dienst toezicht op de sociale wetten en mag die enkel worden gegeven met het akkoord van de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis daarvan, de vakbonden vertegenwoordigd in het paritair comité. Maar onoverkomelijk lijkt dat niet.

 Voor één van de deelnemers, Belgacom, is er een bijkomend probleem. Belgacom is een overheidsbedrijf dat niet onder de Cao-wet valt (art. 2, § 3, 1°, Cao-wet). Op grond van artikel 47 van de Uitzendarbeidswet wordt aangenomen dat een koninklijk besluit nodig is opdat terbeschikkingstelling van werknemers mogelijk zou zijn door dergelijke werkgevers. Weliswaar werden in uitvoering van de zesde staatshervorming de Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd gemaakt om uitzendarbeid in hun respectieve overheidsdiensten en lokale besturen toe te staan (art. 87, § 4, bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen). Maar voor federale overheidsbedrijven blijkt een koninklijk besluit vereist.

 Tot slot zij nog opgemerkt dat voor de hier besproken uitwisseling van personeel niet kan worden teruggevallen op de toegelaten terbeschikkingstelling die bestaat voor vrijwillige ondernemingsgroeperingen binnen de social profit sector (art. 69 wet 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid en houdende diverse bepalingen). Dat een sociaal secretariaat deelneemt aan het project, betekent niet dat er sprake is van social profit in de zin van de hier bedoelde Sociale Maribel in het kader waarvan die toelating geldt.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden