Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Nieuw geval waarin de werknemer wordt gestraft voor inbreuken op het arbeidsrecht

Over oplopende rekeningen voor bouwvakker

29 september 2014
De Standaard, maandag 29 september 2014, p. 22

Over oplopende rekeningen voor bouwvakkers

 

In beginsel alleen de werkgever

 Het sociaal strafrecht dreigt in beginsel met sancties tegen de werkgever bij overtreding van de meeste voorschriften van het arbeidsrecht. De werknemer blijft in de regel buiten schot.

 

Weliswaar worden in de meeste gevallen ook de aangestelde of de lasthebbers van werkgever genoemd in de incriminaties, maar onder aangestelden moeten in de context van het sociaal strafrecht worden begrepen, de werknemers die van hun werkgever de opdracht, de bevoegdheid en de middelen hebben gekregen om namens hem in te staan voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waarvan de miskenning een sanctie oplevert.

 

Aanwezigheidsregistratie op bouwwerven

 Dat is ook zo met de strafbepalingen die betrekking hebben op de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele werkplaatsen. Zij werden met ingang van 1 oktober 2014 aanzienlijk verstrengd (art. 11 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en art. 18 van het koninklijk besluit van 11 februari 2014 tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

 De werkgever

 Die strafbepalingen zijn in de eerste plaats terug te vinden in artikel 131, 10° en 11°, van het Sociaal Strafwetboek. Die bepalingen bestraffen met een sanctie van niveau 3 de werkgever, maar ook de bouwdirectie, de aannemer en de onderaannemer (en de aangestelden of lasthebbers van die werkgever, bouwdirectie, aannemer of onderaannemer) die een inbreuk hebben gepleegd op voorschriften mb.t. de aanwezigheidsregistratie. De straf is een sanctie van niveau 4 als de inbreuk gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer.

 De sanctie van niveau 4 bestaat uit hetzij een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro of uit een van die straffen alleen, hetzij een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro (art. 101 Sociaal Strafwetboek), te vermeerderen met de opdeciemen (art. 102 Sociaal Strafwetboek), nl. vijftig (art. 1 wet 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten), d.w.z. vermenigvuldigen met 6. De boete die een aannemer kan oplopen, kan dus oplopen tot 36.000 euro. Zij wordt bovendien vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk betrokken personen (art. 131, derde lid, Sociaal Strafwetboek).

 De bouwvakker

 En de bouwvakker zelf? Een bouwvakker die zich op een tijdelijke of mobiele bouwplaats begeeft, is natuurlijk niet zomaar als aangestelde te beschouwen in de hierboven toegelichte zin.

 Toch kan ook hij een sanctie oplopen.

 Inderdaad, artikel 31sexies, § 1, van de Wet Welzijn Werknemers, bepaalt dat elke persoon bedoeld in artikel 31bis, § 1, eerste lid, - en daaronder vallen o.a. de werknemers die opdrachten uitvoeren voor werkgevers die aannemers of onderaannemers van een bouwwerk, zeg maar: de bouwvakkers - die zich aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ertoe gehouden os onmiddellijk en dagelijks zijn aanwezigheid op de bouwplaats te registreren

 Weliswaar is het de werkgever die verantwoordelijk is voor de aflevering van het registratiemiddel aan zijn werknemers (art. 31sexies, § 2, Wet Welzijn Werknemers). Maar met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, elke persoon die zich, in strijd met artikel 31sexies, § 1 van de Wet Welzijn Werknemers, aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert op de bouwplaats (art. 131/1 Sociaal Strafwetboek).

 

 Sancties van niveau 1 bestaan in een administratieve geldboete van 10 tot 100 euro (art. 101 Sociaal Strafwetboek) te vermeerderen met de opdeciemen (art. 102 Sociaal Strafwetboek), nl. vijftig (art. 1 wet 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten), d.w.z. vermenigvuldigen met 6.

 

Conclusie

 Een bouwvakker die zijn dagelijkse aanwezigheid op de bouwplaats niet laat registreren zoals voorgeschreven, loopt inderdaad het risico een administratieve geldboete opgelegd te krijgen die tot 600 euro kan oplopen. Maar ten aanzien van de 36.000 euro die (o.a.) een aannemer kan opgelegd krijgen, is dat natuurlijk geen oplopen in de zin van hoger zijn.

 In het sociaal strafrecht is het heel uitzonderlijk dat werknemers worden bestraft. Zelf schieten mij alleen inbreuken op de arbeids- en rusttijdenregeling in het internationaal vervoer (en het verhinderen van toezicht) als uitzonderingen te binnen. Maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Categorieën: Sociaal strafrecht

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden