Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, maandag 22 juni 2015, p. 10

Is het nu omgekeerd?

Neen, tussen normen van hetzelfde niveau bestaat geen hiërarchie. De federale Vreemdelingenwet (wet 5 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) staat dus op hetzelfde niveau als de federale Buitenlandse-Arbeidskrachtenwet (wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers).

 

Hoe zit het dan met de verhouding tussen beide wetgevingen?

 Als een arbeidsmigrant zonder papieren illegaal wordt tewerkgesteld, is er samenloop van een inbreuk op beide wetten. Wat het vreemdelingenrechtelijk aspect betreft, is het de arbeidsmigrant die zich schuldig maakt aan overtreding van de wet, wat de tewerkstelling betreft, is het de werkgever (of zijn aangestelden of lasthebbers, of nog, al wie de illegale tewerkstelling mogelijk maakt of bevordert of aannemers en opdrachtgevers); in tegenstelling tot wat vroeger het geval was, is de arbeidsmigrant niet meer strafbaar als hij illegaal werkt (art. 175 Sociaal Strafwetboek).

 Of de arbeidsmigrant sneller uit het land wordt gezet dan de werkgever wordt gedwongen te betalen wat hij aan de eerstgenoemde verschuldigd is, hangt af van de snelheid waarmee de respectieve bevoegde instanties optreden.

 

Zou het anders kunnen?

 Zeker weten. Niets belet dat bv. in de vreemdelingenwetgeving zou worden bepaald dat bij vaststelling van inbreuken door een werkgever die een illegale arbeidsmigrant met toepassing van de arbeidswetgeving aanspraak geven op bepaalde sommen, de verwijdering van het grondgebied wordt geschorst tot die aanspraken al dan niet vrijwillig worden gehonoreerd. Het is zelfs niet uitgesloten te bepalen dat de werkgever in kwestie dan gehouden is de opvangkosten te betalen die dat uitstel van verwijdering van het grondgebied meebrengt.

 

Heeft een illegaal tewerkgestelde arbeidsmigrant wel recht op bescherming door het arbeidsrecht?

 Ja. Op grond van verschillende bepalingen van het arbeidsrecht kan de nietigheid van de arbeidsovereenkomst die de illegale tewerkstelling meebrengt, de illegaal tewerkgestelde werknemer niet beroven van de rechten die de wet of de cao hem toekennen (zie vooral art. 14 Arbeidsovereenkomstenwet, art. 5 Arbeidswet en art. 2, § 2, Cao-wet). Soortgelijke bepalingen zijn er overigens ook in het socialezekerheidsrecht (zie vooral art. 4 RSZ-wet en art. 6, § 1, Arbeidsongevallenwet).

 

Conclusie

Het zou kunnen, het arbeidsrecht tijdelijk het vreemdelingenrecht laten voorgaan zoals voorgesteld.

Waarom gebeurt het dan niet? Euh... dat is pas een goede vraag. 

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden