Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het volle pond aan RSZ voor rustperiodes

voer voor klassieke filologen

04 februari 2016
De Standaard, dinsdag 2 februari 2016, p. 8

Kan dat wel?

Het antwoord is: ja. Niet zozeer omdat in België (nagenoeg) alles mogelijk is, maar omdat de basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen nu eenmaal is bepaald op een manier die dat mogelijk maakt.

Artikel 2 van de Loonbeschermingswet wijst als loon aan alle geldsommen of in geld waardeerbare voordelen waarop een werknemer ten laste van zijn werkgever recht heeft “ingevolge de dienstbetrekking”. Dat laatste is zo omschreven en wordt dermate ruim ingevuld dat ook toekenningen die een werkgever aan een werknemer doet zonder dat daar arbeidsprestaties tegenover staan, als loon te beschouwen zijn. Dat is dus ook het geval met om het even welke vergoeding die wordt toegekend voor rustperiodes.

 

Moeten rustperiodes dan worden vergoed?

In beginsel niet, maar de een cao, het arbeidsreglement, een individuele afspraak of een gebruik kan maken dat dit wel het geval is.

 Moeten op de vergoeding voor rustperiodes de gewone socialezekerheidsbijdragen worden betaald?

 In beginsel is dat het geval voor alles wat loon is.

Is dat onlogisch?

Wat betekent logica in de sociale zekerheid? Als minder bijdragen moeten worden betaald op vergoedingen voor rustperiodes, moeten dan helemaal geen bijdragen worden betaald op afscheidsvergoedingen?

 

Is verandering mogelijk?

 Zeker wel. De lijst van elementen die om de gewone bijdragen te vermijden uit het loonbegrip worden gesloten om nadien aan een bijzondere bijdrage onderhevig te worden gemaakt, is lang. Er kan nog altijd een uitsluitingetje en een bijzondere-bijdragvoetje bij.

Maar dat opent de doos van pandora voor aanvallen van wie op andere vergoedingen waar geen arbeid tegenover staat, wel de gewone socialezekerheidsbijdragen zou moeten blijven betalen.

 

Wat heeft dat alles met Latijn te maken?

 Lagere socialezekerheidsbijdragen op vergoedingen voor rusttijden invoeren, biedt perspectieven voor Latinisten:

  • in artikel 19, § 2, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, dat de meeste uitsluitingen uit het loonbegrip bevat en waar men rangtelwoorden gebruikt, zit men al aan 21° (zoals 1° niet “ten eerste” is, maar semel, is 21° niet “ten eenentwintigste” maar vicies semel);
  •  in artikel 38 van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, waar de meeste bijzondere bijdragen op die uit het loonbegip verwijderde bestanddelen te vinden zijn, men telbijwoorden en zit men al aan § 3sexdecies – in de andere nummering zou dat sexto decimo geweest zijn ofte 16°).

 Conclusie

Er is toekomst voor masters in de klassieke filologie. Zelfs een bachelor in die discipline moet aan de slag kunnen bij de FOD Sociale Zaken. Kandidaten kunnen zich wenden tot het kabinet van staatsecretaris Tommelein, niet bevoegd voor de materie, wel bekwaam daarin.

Categorieën: Loon RSZ

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden