Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Een zieke werknemer verplichten thuis te blijven, is thans niet wettig

Maar niet thuis blijven kan neerkomen op zich onttrekken aan controle, met verlies van gewaarborgd loon als gevolg.

06 oktober 2013
De Tijd 5 oktober 2013, p. 1.

"Een werkgever kan in het arbeidsreglement laten inschrijven dat een zieke werknemer tot maximaal vier uur per dag thuis moet blijven. Zo moet het voor een controlearts gemakkelijker worden te controleren of iemand al dan niet echt ziek is. Het gaat om werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten. Wie daar geen toestemming voor krijgt, moet sowieso thuisblijven. Het principe werd door veel rechters al aanvaard, hoewel er geen wetteljke basis voor was.

In het wetsontwerp over het eenheidsstatuur voor arbeiders en bedienden, dat de ministerraad vorige week goedkeurde, is die wettelijke basis wel opgenomen De werkgevers zullen via het arbeidsreglement of via een cao kunnen vastleggen op welke uren de werknemer zich ter beschikking moet houden."

Artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. De verplichtingen van de werknemer houden, samengevat, in dat hij

  • de werkgever onmiddellijk op de hoogte moet brengen,
  • een geneeskundig getuigschrift moet indienen als daarom wordt gevraagd of dat wordt opgelegd door een cao of door het arbeidsreglement,
  • hij niet mag weigeren een door de werkgever aangewezen controlearts die de vereiste kwalificaties heeft, te ontvangen en zich door hem te laten onderzoeken;
  •  “behoudens als zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere plaats te begeven”, zich desgevraagd bij de controlearts moet aanbieden.

 Het gaat om wat men dwingende bepalingen in het voordeel van de werknemer noemt. Dat betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken in het nadeel van de werknemer. Artikel 6 van de Arbeids-overeenkomstenwet zegt trouwens uitdrukkelijk dat bepalingen die afwijken van de wet en die ertoe strekken de rechten van de werknemer te verminderen of zijn verplichtingen te verzwaren, nietig zijn.

Werkgevers die nu al een “medische enkelband toepassen” in de zin dat zij werknemers die zich arbeidsongeschikt melden, opleggen thuis te blijven op straffe van verlies van gewaarborgd loon, leggen de werknemers een verplichting op waarin artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet voorziet. Het beding van een cao of een arbeidsreglement waarmee zij dat zouden opleggen, is dan ook nietig. Ook een bevel in die zin lijkt  in strijd met de wet.

Maar iets anders is dat wanneer een werknemer bij een controle niet thuis blijkt te zijn, terwijl zijn behandelende arts hem blijkens het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid niet heeft “toegelaten de woning te verlaten”, dat in de concrete omstandigheden eigen aan de zaak zou kunnen worden geïnterpreteerd als een gedrag dat neerkomt op het zich aan controle onttrekken.

Dat is inderdaad de inhoud die wordt gegeven aan het wettelijk verbod te weigeren een controlearts te ontvangen: de werknemer mag de controle niet onmogelijk maken. Afwezigheid bij een controle terwijl de behandelde arts heeft geattesteerd dat de gezondheidstoestand van de werknemer hem niet toelaat zich te verplaatsen, zou  kunnen worden beschouwd als het zich onttrekken aan controle. Wellicht is dat wat in De Tijd wordt bedoeld met de zin: “Wie […] geen toestemming krijgt [om de woning te verlaten] moet sowieso thuisblijven. Het principe werd door veel rechters aanvaard, hoewel er geen wettelijke basis voor was”.

 Maar wanneer een werknemer die “de woning niet mag verlaten” bij een controle afwezig is omdat hij bv. alleenstaande zijnde, even een brood is gaan kopen of als bedlegerige toch een wandelingetje is gaan maken omdat hij absoluut aan wat verse lucht toe was, zal wel geen redelijk persoon dat beschouwen als het onmogelijk maken van controle.

 

Conclusie: de geplande wijziging is meer dan een wettelijke basis voor een bestaande praktijk

 De verplichting die het ontwerp van wet op het “eenheidsstatuut” wil invoeren, is dan ook meer dan een “wettelijke basis” voor een bestaande al wettige praktijk. Het gaat wel degelijk om een verstrenging.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden