Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De niet zo sociale wet van 1961

De Eenheidswet vandaag

05 mei 2015
De Tijd, dinsdag 5 mei 2015, p. 6
De Standaard, maandag 4 mei 2015

Zowel in De Morgen van 5 mei als in De Standaard van 4 mei is sprake van "de sociale wet van 1961".

Het gaat om de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, een van de eerste naoorlogse programmawetten of, om de terminologie van minister van Justitie Koen Geens te gebruiken, potpourriwetten.

Eenheidswet

Men pleegt die wet aan te duiden als de "Eenheidswet" (loi unique), niet te verwarren met de Wet Eenheidsstatuut., de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

De Eenheidswet telt 134 artikelen verdeeld over acht titels over uiteenlopende zaken als de economisch expansie, tewerkstelling en arbeid, sociale voorzorg, regionale en lokale besturen, rust- en overlevingspensioenen ten laste van openbare diensten, oorlogsschade en staatsfiscaliteit. In een enige wet regelt hij dus uiteenlopende zaken alsof het eenheidsworst was.

 

Wat is sociaal aan de Eenheidswet?

 Men kan de Eenheidswet bezwaarlijk een sociale wet noemen, aangezien maar drie van de zeven behandelde thema’s als sociaalrechtelijkl te beschouwen zijn.

Ook in de betekenis van “gevoel of begrip hebbend of tonend voor de belangen en noden van de medeleden van de maatschappij waarin men leeft” kan men de wet moeilijk sociaal noemen. Dat zullen in ieder geval de vier doden niet gevonden hebben die vielen bij confrontaties met de Rijkswacht tijdens de vier weken staking, van eind december 1960 tot begin januari 1961 tegen die wet (zie over de besparingen die de wet doorvoerde http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheidswet).

 

De Eenheidswet vandaag

De Eenheidswet is er ondanks het massale protest gekomen en heeft overleefd, wat niet kan gezegd worden van de regering-Eyskens die viel een maand na de goedkeuring van de wet.

Wat staat er nu nog in die wet dat van belang is?

Afgezien van de wijzigingen die de Eenheidswet aanbracht in andere wetten en waarvan sommige nog doorwerken tot op vandaag, zijn vooral de volgende nog geldende “autonome” bepalingen van die wet thans nog van belang.

Zo is er artikel 18 van de Eenheidswet, dat de wettelijke basis vormt van het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag, dat voorziet in een voorafgaande kennisgeving van een voorgenomen collectief.

Maar er zijn vooral een paar bepalingen die de wettelijke basis vormen van maatregelen die voorkomen in de werkloosheidsverzekering (die immers niet wordt geregeld door een wet) maar door een koninklijk besluit, maar waarvoor artikel 7, §1, eerste lid, i, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid onvoldoend rechtsgrond biedt. Dat artikel luidt: “Onder de voorwaarden, die de Koning bepaalt, heeft de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening tot taak [...] i. met behulp van de te dien einde opgerichte of nog op te richten organismen, aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren”. In het bijzonder gaat het om

  • artikel 9, dat de vroegere benaming “Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid” verving door de benaming “Rijksdienst voor arbeidsvoorziening” (eigenlijk doet de RVA sinds de staatshervorming van 1980 totaal niet meer aan arbeidsvoorziening, zijnde het geheel van maatregelen dat erop gericht is arbeidskrachten in te schakelen in het arbeidsproces en werkgevers van arbeidskrachten te voorzien, zoals arbeidsbemiddeling, beroepskeuzevoorlichting, het scheppen van aanvullende werkgelegenheid, beroepsopleiding, scholing en het toekennen van tegemoetkomingen om de tewerkstelling te bevorderen: zie Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek, Brussel, Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie, 1977, twn. Arbeidsbemiddeling en Tegemoetkoming; dat zijn bevoegdheden van de gewesten geworden – art. 6, § 1, IX, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen; Rijksdienst voor werkloosheid zou dan ook een duidelijkere benaming zijn);
  • artikel 32, dat voorziet in de mogelijkheid het recht op werkloosheidsuitkeringen te ontzeggen aan werknemers die de controle belemmeren of onjuiste inlichtingen verstrekken art. 149, § 1, 3°, Werkloosheidsbesluit).

Domiciliefraude 

Artikel 23 van de Eenheidswet s de op zich bestaande bepaling die de staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude wil wijzigen met het oog op de bestrijding van domiciliefraude

In zijn § 1 bepaalt dat artikel dat sociaal inspecteurs, in afwijking van het Sociaal Strafwetboek, tussen 6 uur en 20 uur de bewoonde lokalen mogen betreden wanneer zij optreden in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde.

Om dat te mogen doen moet het werkloosheidsbureau van de RVA vooraf de sociaal verzekerde uitnodigen voor een hoorzitting met het oog op het nazicht van zijn gezinssituatie. Indien de RVA bij het einde van deze hoorzitting nog twijfels heeft omtrent de juistheid van de verklaring m.b.t. de gezinssituatie en oordeelt dat een bezoek van de bewoonde lokalen noodzakelijk is, deelt hij dit onmiddellijk mee aan de sociaal verzekerde en vraagt hij daartoe diens toestemming. Als die wordt gegeven, gebeurt het “huisbezoek” door twee sociaal inspecteurs. De werkloze heeft echter het recht zijn toestemming voor het bezoek van de lokalen te weigeren of de gegeven toestemming later in te trekken. In dat geval doet de directeur van het bureau uitspraak op basis van de elementen waarover hij beschikt.

Het gaat dus inderdaad niet over een mogelijkheid tot huiszoeking in de eigenlijke betekenis van het woord.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden