Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
George Osborne

Langdurig werklozen in Groot-Brittannië zullen voortaan verplicht worden gemeenschapswerk te verrichten. Doen ze dat niet, dreigen ze hun uitkering te verliezen. Dat heeft minister van Financiën George Osborne maandag aangekondigd”.

De Standaard, Nieuws, maandag 30 september 3013, om 21.36 uur.

 

 Vraag: zou iets dergelijke juridisch kunnen in België?

 De eerste vraag is natuurlijk wat zich zou verzetten tegen de invoering van een verplichting tot gemeenschapswerk als voorwaarde voor de toekenning van een werkloosheidsuitkering? Dit kan bij koninklijk besluit, want nagenoeg de hele werkloosheidsverzekering wordt op die manier geregeld en niet bij wet. 

In de wettelijke basis van de werkloosheidsverzekering zelf is geen aanknopingspunt terug te vinden dat zou beletten dergelijke voorwaarde in te voeren. Het gaat om artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat de regering carte blanche geeft. 

 Blijkens de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid Werknemers behoort het al evenmin tot de algemene beginselen dat de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet afhangt van enige verplichting (gemeenschaps)arbeid te verrichten.

De Grondwet proclameert in het derde lid, 2°, wel dat ieder recht heeft op sociale zekerheid, maar het tweede lid zegt uitdrukkelijk dat de wet de voorwaarden voor de uitoefening van dat recht bepaalt, “rekening houdend met de overeenkomstige plichten”. De verplichting tot gemeenschapsdienst zou als een dergelijke plicht kunnen worden beschouwd.

 Zou de invoering van een verplichting gemeenschapsarbeid te verrichten dan niet in strijd zijn met het verbod van dwangarbeid, terug te vinden in artikel 4 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)? Punt 2 van dat artikel bepaalt dat niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. Maar punt 3.d voegt onmiddellijk daaraan toe dat elk werk of elke dienst die “deel uitmaakt van normale burgerplichten” niet als dwangarbeid of verplichte arbeid wordt beschouwd.

 Conclusie 

Een onoverkomelijk juridisch beletsel om het Britse “voorbeeld” te volgen, is er dus niet.

 -Er bestaan in België trouwens al wettelijke voorschriften die in de richting gaan van tewerkstelling als voorwaarde voor de toekenning van een recht. Zo bepaalt artikel 2 van de Leefloonwet zeer principieel dat het recht op maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit een tewerkstelling of een leefloon (of een combinatie van beide). M.a.w. wie onder de door de wet bepaalde voorwaarden door het ocmw een tewerkstelling aangeboden krijgt, kan geen leefloon ontvangen.

 Of het Britse voornemen i.v.m. werkloosheidsuitkering een voorbeeld is dat navolging verdient, is een andere vraag, van sociale en beleidsmatige aard.

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden