Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 8 - zondag 9 maart 2014, p. 5

In het Sociaal Strafwetboek is een bijzondere afdeling gewijd aan inbreuken i.v.m. “Loon en andere vermogensrechtelijke voordelen” (afdeling 2 van hoofdstuk 3 “Inbreuken in verband met andere arbeidsvoorwaarden [dan de arbeidstijd] van boek 2 (“De inbreuken en hun bestraffing in het bijzonder”). Het “niet juist betalen van het loon” zou kunnen verband houden met het niet tijdig betalen (art. 162, 1°), niet de juiste inhoudingen doen (art. 163) en niet correct indexeren (art. 171). De sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro (art. 101, derde lid, Sociaal Strafwetboek).

Alle bepalingen van die afdeling voorzien in straffen van niveau 2.

 Zowel op de strafrechtelijke als op de administratieve geldboete zijn de opdeciemen verschuldigd (art. 1 wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten en art. 102 Sociaal Strafwetboek). Het gaat sinds 1 januari 2012 om 50 opdeciemen, wat een vermenigvuldiging met zes betekent (art. 1 wet 5 maart 1952).

 De maximum strafrechtelijke geldboete voor “het niet juist betalen van het loon” bedraagt dus 500 x 6 = 3.000 of 250 x 6 = 1.500 euro.

 Hoe komt John Crombez dan aan 36.000 euro?

 

 Aantal betrokken werknemers?

 Misschien door vermenigvuldiging met het aantal werknemers? Elk van de hierboven bedoelde bepalingen voorziet dat de geldboete wordt inderdaad vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

De vermenigvuldiging geldt zowel voor de strafrechtelijke als voor de administratieve geldboete. De vermenigvuldigde geldboete mag niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen (art. 103 Sociaal Strafwetboek). Dat betekent 300.000 (strafrechtelijk) of 150.000 euro. Dat kan het dus niet zijn.

 

Herhaling misschien?

 Bij herhaling binnen het jaar dat volgt op een veroordeling voor een inbreuk op de bepalingen van Boek 2, kan de straf op het dubbele van het maximum worden gebracht (art. 108 en 111 Sociaal Strafwetboek). Dat betekent 2 x 3.000 euro (strafrechtelijk) = 6.000 of 2 x 1.500 = 3.000 (administratief) euro. Dat is nog altijd geen 36.000 euro.

 

Samenloop met andere misdrijven dan?

In geval van samenloop van verschillende  inbreuken worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd zonder dat ze evenwel het dubbele van het maximum van de hoogste administratieve geldboete mogen overschrijden (art. 112 Sociaal Strafwetboek).

 

Minimumloon

 Het “niet juist betalen van het loon”  kan bestaan in het betalen onder het minimumloon vastgesteld bij een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is dan wel maar een bepaalde vorm van “niet juist betalen”, maar een zeurkous die daarover valt. Op de schending van dergelijke cao zet het Sociaal Strafwetboek een sanctie van niveau 1. Vereist is dan wel dat de inbreuk niet al door een andere bepaling van het Sociaal Strafwetboek wordt bestraft (art. 189 Sociaal Strafwetboek), maar onder het minimumloon betalen is een andere inbreuk dan de ander looninbreuken die hierboven al werden vermeld . Artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek is echter opgeschort tot 30 juni 2015 om middernacht (art. 111, tweede lid, 1°, wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek). Intussen gelden wel nog de strafbepalingen van de Cao-wet, die op de overtreding van een algemeen verbindend verklaarde cao een gevangenisstraf stelt van acht dagen tot één maand en met een geldboete van 26 tot 500 euro of één van die straffen alleen (art. 56, 1°, Cao-wet). Het is dus denkbaar dat “het niet juist betalen van het loon” ook wordt bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 500 euro als tevens het minimumloon niet wordt gerespecteerd. Ook deze geldboete wordt zoveel maal opgelegd als er werknemers in strijd met de overeenkomst zijn tewerkgesteld, zonder dat het bedrag van de geldboete evenwel hoger mag zijn dan 50.000 euro (art. 57 Cao-wet).

 Het kan dus niet deze bepaling zijn die wordt bedoeld. Daarmee geraakt men immers ver boven 36.000 euro.

Socialezekerheidsbijdragen

Misschien dan het feit dat het “niet juist betalen van het loon” meteen ook een inbreuk is op de bepalingen van de bijdrageregeling van de sociale zekerheid?

Hierop staat andermaal een sanctie van niveau 2, waarbij de geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (art. 128 Sociaal Strafwetboek), met een maximum van honderd (art. 103 Sociaal Strafwetboek). Dus opnieuw 500 x 6 X 100 = 300.000 euro (strafrechtelijk) of 250 x 6 x 100 = 150.000 euro (administratief).

 

Conclusie

 Ofwel zie ik iets over het hoofd of kan ik niet rekenen (maar ik ben dan ook maar een jurist). Ofwel is dat het geval met John (maar rekenen kan hij, als economist die bovendien in Gent heeft gestudeerd). Blijkens het artikel kan de boete “sinds dit jaar”, d.w.z. sinds 1 januari 2014, oplopen tot 36.000 euro.

 Hoe dan ook. Wie een plausibele oplossing vindt, d.w.z. een geldboete van 36.000 euro die zonder te ver gezochte hypotheses verenigbaar is met de loutere omschrijving “ (kom dus niet af met detacheringsinbreuken en illegale tewerkstelling van buitenlanders), krijgt van mij een exemplaar van het Sociaal Zakboekje gratis. Omdat ik wens bij te leren.

Categorieën: Sociaal strafrecht

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden