Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Pauze? Neen, dank u: ik ga liever wat vroeger naar huis

Is dat wettelijk?

18 december 2014
De Tijd, donderdag 18 december 2014, p. 21

Het klinkt aantrekkelijk en vormt waarschijnlijk ook voor de werkgever geen probleem, maar het mag niet.

 Wanneer de arbeidsuren zes uren overtreft, wordt de werknemer een pauze toegekend, zo luidt de wet. Weliswaar kan een cao of, in de publieke sector, een koninklijk besluit, de duur en de nadere regels voor de toekenning van pauzes bepalen (artikel 38quater, § 2, Arbeidswet).

Maar geen pauze toekennen, is geen optie.

Een cao kan, zoals een koninklijk besluit, geen afbreuk doen aan een wettelijk voorschrift. De redenering dat het zou volstaan dat de werkgever, om in overeenstemming met de wet te handelen, de werknemer een pauze-aanbod doet ("toekent") dat de werknemer kan weigeren, overtuigt niet echt. Het Sociaal Strafwetboek dreigt immers met een sanctie van niveau 2 tegen de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de Arbeidswet, een werknemer werk heeft "doen of laten verrichten" zonder hem de pauzes toe te kennen waarin de wet voorziet (art. 144 Sociaal Strafwetboek). Al is de formulering voor verbetering vatbaar, het element "laten verrichten" wijst erop dat de werkgever er moet op toezien dat de werknemer de pauzes waarop hij recht heeft, ook werkelijk neemt.

 En voor wie er nog zou aan twijfelen, de Arbeidstijdrichtlijn van de Europese Unie bepaalt uitdrukkelijk dat de lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat alle werknemers, wanneer de arbeidstijd meer dan zes uren bedraagt, "een pauze hebben", zij het dat ook hier de praktische details zoals de duur en de toekenningsvoorwaarden eventueel bij cao kunnen worden bepaald (art. 4 Richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd).

Als niet in een wettige pauzeduur en -tijdstip is voorzien, heeft de de werknemer recht op minstens een kwartier pauze ten laatste op het ogenblik waarop de duur der prestaties zes uren bereikt (art. 38quater, § 3, Arbeidswet).

 

 Conclusie

 Een werknemer het recht toekennen het gewone tijdstip waarop de arbeid een einde neemt, te vervroegen met de duur van de pauze waarop hij recht heeft, maar waarvan hij afziet, is in strijd met de wet.

Categorieën: Arbeidstijd

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden