Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De RVA, nog niet de VDAB

04 augustus 2014
De Standaard, maandag 4 augustus 2014, p.2

De 60 km

Een werknemer die de werkloosheidsuitkering wil toegekend krijgen waarop hij recht heeft, mag hij niet werkloos zijn geworden door een passende dienstbetrekking te hebben verlaten en moet hij bereid zijn een passende dienstbetrekking te aanvaarden (art. 51, 1° en 3°, Werkloosheidsbesluit). Hij wordt dan beschouwd als vrijwillig werkloos of, zoals de wettekst dat poëtisch uitdrukt “werkloos wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer” (art. 51, § 1, 1° en 3°, Werkloosheidsbesluit).Vrijwillig werklozen worden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkering voor een duur van minstens 4 tot hoogstens 52 weken (art. 52 bis, § 1, 1° en 2°, Werkloosheidsbesluit).

Een andere voorwaarde om werkloosheidsuitkering toegekend te kunnen krijgen, is beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, wat impliceert dat men bereid is elke passende dienstbetrekking te aanvaarden. Is de werkloze dan niet, dan wordt hij voor de duur van de onbeschikbaarheid uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkering (art. 56, § 1 en 2, Werkloosheidsbesluit).

 Wat de afstand tot het werk betreft, wordt een dienstbetrekking als niet-passend beschouwd indien zij een gewone dagelijkse afwezigheid uit de gewone verblijfplaats meebrengt van meer dan twaalf uur of indien de dagelijkse duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan vier uur bedraagt. Maar indien de afstand tussen de verblijfplaats van de werknemer en de plaats van het werk zestig km niet overschrijdt, wordt geen rekening gehouden met de duur van de afwezigheid en van de verplaatsing (art. 25, § 1 en 4, Uitvoeringsbesluit Werkkloosheidsbesluit). 

 

Wat heeft de VDAB daarmee te maken?

 Na een of meer werkgevers die eventueel worden geconfronteerd met een handeling of houding van de werkloze die neerkomt op het verlaten of weigeren van een passende dienstbetrekking of het zich niet beschikbaar verklaren of houden, is waarschijnlijk de VDAB die daarvan als eerste kennis zal krijgen.

 De VDAB kan de werkzoekende daarvoor natuurlijk wel op zijn kop geven, maar als het om een werkloze werkzoekende gaat, is het opleggen van een sanctie het prerogatief van de directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau in wiens ambtsgebied de werkloze zijn hoofdverblijfplaats heeft. Die neemt inderdaad alle beslissingen over het recht op uitkeringen (art. 142, eerste lid, Werkloosheidsbesluit).

 

Ging dat niet veranderen?

 De zesde staatshervorming heeft inderdaad de gewesten de beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid gegeven om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en sancties dienaangaande op te leggen. Wel blijft de federale overheid bevoegd voor het normatief kader voor de regelgeving over (o.a.) passende betrekking administratieve controle en sancties en voor de materiële uitvoering van de sancties (art. 6, § 1, IX, 5°, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen).

 

Conclusie

 De werkzoekende die niet bereid is zestig kilometer te reizen om een job te vinden, krijgt nog altijd pas écht op zijn kop van de RVA. Als hij werkloosheidsuitkering geniet.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden