Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Boetes voor stakers

Is België dan toch geen paradijs voor stakers?

28 oktober 2014
De Standaard, maandag 28 oktober 2014, p. 1
De Standaard, maandag 28 oktober 2014, p. 1
De Standaard, maandag 23 oktober 2014, p. 23

Een "boete" voor stakers! Kan dat wel in België, ooit een paradijs voor stakers genoemd omwille van (de ontstentenis van) wetgeving.

In de voorbije dagen was er geregeld sprake van boetes voor stakende personeelsleden van de NMBS. Maar daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat die onderneming tot de publieke sector behoort en dat zijn personeelsleden statutaire "ambtenaren" zijn. Dat scheelt een slok op een borrel.

De Standaard, donderdag 23 oktober 2014, p. 1
De Standaard, donderdag 23 oktober 2014, p. 6
De Standaard, donderdag 23 oktober 2014, p. 6

Schuld

 Sinds België in 1981 het Europees Sociaal Handvest bekrachtigde, is iedereen zich ervan bewust dat ook statutaire personeelsleden van publieke werkgevers het recht hebben te staken.

 Maar in de rechtspraak van de Raad van State wordt, anders dan in die van de arbeidsgerechten, zonder al te veel problemen aanvaard dat aan het recht te staken grenzen zijn. Zo besliste de Raad van State in een arrest van 6 november 2012, m.b.t. een staking bij de NMBS, dat het niet-naleven van een protocol gesloten met de representatieve vakbonden dat voorziet in een stakingsaanzegging en een overlegronde – wat, terloops gezegd, volgens de Raad geen “ongeoorloofde beperking” van het stakingsrecht inhoudt - tot gevolg heeft dat de werkonderbreking “niet regelmatig” is. Deelname aan een onregelmatige werkonderbreking is in die optiek een “tekortkoming aan de dienstverplichtingen” die een tuchtmaatregel verantwoordt.

 In de particuliere sector kan dergelijke redenering onmogelijk worden gevolg. De obligatoire of collectief normatieve bepalingen van een cao die aanzeggings-, overleg- of verzoeningsverplichtingen bevat, binden de individuele werknemers niet. Dat een vakbond, die daardoor wel gebonden is, die voorschriften miskent, kan individuele werknemers niet aangerekend worden, ook niet als zij lid zijn van die vakbond.

 

Boete

 Om dezelfde reden is het in de particuliere sector onmogelijk een werknemer tuchtrechtelijk of anderszins te “beboeten” omdat hij heeft deelgenomen aan een “wilde” staking: die deelname is, gelet op de ontstentenis (op het systeem van opeisingen na) van wettelijke beperkingen aan het stakingsrecht, geen fout van hem. Weliswaar heeft een werknemer die deelneemt aan een (al dan niet wilde) staking, geen recht op loon voor de stakingsdagen of –uren. Maar dat is geen sanctie of boete, maar het gevolg van het feit dat loon de tegenprestatie is van de arbeid verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zodat daarop in beginsel enkel recht bestaat als en in de mate dat de werknemer gewerkt heeft.

 

De wedde van een statutair personeelslid, die, zoals de andere arbeidsvoorwaarden, eenzijdig wordt bepaald, heeft uiteraard niet de aard van een contractuele tegenprestatie van arbeid. Maar dat betekent niet dat een statutair personeelslid dat staakt, zijn weddeaanspraken behoudt. In beginsel heeft hij ook maar recht op een wedde in verhouding met zijn dienstprestaties.

 Het arbeidsreglement kan bovendien voorzien in tuchtstraffen, waaronder een inhouding op de wedde (art. 6, 6°, Arbeidsreglementenwet). Een disciplinaire geldboete mag in het totaal per dag niet meer bedragen dan een vijfde van het dagloon (art. 18 Arbeidsreglementenwet).

 De 12,50 euro waarvan sprake in het interview in De Standaard van maandag 28 oktober 2014 is wellicht dat vijfde.

 En, zoals gezegd, een tuchtstraf kan, althans volgens de rechtspraak van de Raad van State, worden opgelegd aan statutair personeelslid dat deelneemt aan een “wilde” staking.

 

Conclusie

 De invulling van het recht te staken, dat zowel in de publieke als in de private sector bestaat, verschilt toch wel vrij aardig naargelang van de sector waarin de staking plaats heeft.

Categorieën: Staking Tuchtstraf

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden