Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Actief zoekgedrag tot 65

Contractbreuk voor SWT-ers?

01 maart 2015
De Standaard, zaterdag 28 februari - zondag 1 maart 2015, p. 1
De Standaard, zaterdag 28 februari - zondag 1 maart 2015, p. 2

 

Is de nieuwe brugpensioenmaatregelen contractbreuk?

 

 

Actief zoekgedrag

 

Een koninklijk besluit dat op de laatste dag van vorig jaar in het Belgisch Staatsblad verscheen, heeft met ingang van 1 januari 2015 de leeftijdsgrens afgeschaft vanaf dewelke de directeur van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) het actieve zoekgedrag van een werkloze niet meer moet opvolgd.

 

 Een koninklijk besluit van 26 juni 2014 legde die grens met ingang van 1 juli 2014 als algemene regel op 55 jaar.a Met ingang van 1 januari 2016 zou het actief zoekgedrag van werklozen worden gecontroleeerd tot 58 jaar, maar werklozen die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) waren gestapt, bleven vanaf 55 jaar “vrijgesteld” van die opvolging.

 

Het voornoemde koninklijk besluit van 30 december 2014 heeft die leeftijdsgrens met ingang van 1 januari 2015 voor alle werklozen afgeschaft.

 

Dat betekent dat voortaan het actieve zoekgedrag van alle werklozen moet worden opgevolgd. En aangezien maar werkloosheidsuitkering wordt toegekend, is dat voor iedereen  tot de leeftijd 65 jaar (art. 64, eerste lid, Werkloosheidsbesluit).

 

 SWT is geen pensioen, maar een werkloosheidsuitkering met een bedrijfstoeslag. Precies om dat duidelijk te maken, werd de benaming brugpensioen vervangen door SWT.

 

 Dat betekent dat een SWT-er in beginsel moet voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op werkloosheidsuitkering,de toelaatbaardheidsvoorwaarden, en aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, de toekenningsvoorwaarden (zie art. 2, § 1, koninklijk besluit 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

 

Actief zoekgedrag aan de dag leggen is een toekenningsvoorwaarde, zo blijkt uit de plaatsing van artikel 59bis van het Werkloosheidsbesluit.

 

 

Contractbreuk?

 

 Als men nog de oude benaming voor SWT gebruikt, spreekt men soms nog van conventioneel brugpensioen, wat de indruk zou kunnen wekken dat daaraan een contractueeel aspect zit.

 

 Dat is weliswaar het geval wat betreft de aanvulling boven de werkloosheidsuitkering die ten laste van de werkgever valt: zij wordt toegekend door een interprofessionele of sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

 

 Maar aan de het recht op werkloosheidsuitkering zit natuurlijk niets contractueels. Niet de wet in de stikte zin van het woord, maar een koninklijk besluit en een ministerieel besluit regelen nagenoeg alles op dit vlak.

 

 

Conclusie

 

Van SWT-ers actief zoekgedrag vereisen tot de leeftijd van 65 jaar, terwijl dat sinds 1 november 2012 nog tot 58 jaar was en vanaf 1 nov was voorzoen dat dit vanaf 1 januari 2016 58 jaar zou worden, is geen contractbreuk in de strikte zin van het woord.

 

Maar of dit behoorlijk bestuur is en of de redelijke verwachtingen van de SWT-ers werden beschaamd door het “optrekken” van de leeftijd tot 65 jaar in de geschetste omstandigheden werden beschaamd, is een andere vraag.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden