Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 2 september 2014, p. 14-15

Uitkeringen afpakken van Syriëstrijders. Kan dat zomaar?

Politie en gerecht starten met een project om systematisch uitkeringen van Syriëstrijders af te pakken en zelfs terug te vorderen” zo zou de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel gisteren hebben gezegd in zijn mercuriale. Wauw!

Kan dat zomaar, dat is de vraag die ik tracht te beantwoorden.

 

Naar Syrië gaan of uit Syrië terugkeren

De vraag is of het gaat of een bezoek aan dat land, al dan niet met deelneming aan de strijd aldaar, een fout, misschien zelfs een misdrijf is, die of dat kan worden bestraft met “afpakken van sociale zekerheidsuitkeringen”. Bij mijn weten is dat niet het geval, hoe gruwelijk de feiten ook mogen zijn waaraan de betrokken mogelijk hebben meegewerkt.

De vraag is dus eigenlijk: kan een dergelijke “uitstap” tot gevolg hebben dat men niet of niet meer aan de voorwaarden beantwoordt voor het recht op de uitkeringen.

 

Een kwestie van toekenningsvoorwaarden

Niet naar Syrië gaan of geweest zijn is, bij mijn weten althans, geen voorwaarde om recht te hebben op “werkloosheidsuitkeringen, OCMW-leeflonen, kindergeld en ziekte-uitkeringen” om ons te beperken tot de socialezekerheidsprestaties.

Wel, respectievelijk (en ik beperk mij tot de essentie – volledigheid zou even dodelijk zijn voor de leesbaarheid van dit stukje als wat nu in de Levant gebeurt, alleen al daarom voeg ik aan wat volgt toe: “in beginsel” ) vereist het recht op werkloosheidsuitkering niet alleen een hoofdverblijfplaats, maar ook een effectief verblijf in België (art. 66 Werkloosheidsbesluit), het recht op leefloon een gewoonlijk en bestendig verblijf op het grondgebied van België (art. 2 Algemeen Reglement Leefloonwet), kinderbijslag dat het kind wordt opgevoegd in België (art. 52 Algemene Kinderbijslagwet), een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de ziekteverzekering dat de rechthebbende zich werkelijk op Belgisch grondgebied bevindt (art. 136, § 1, eerste lid, Ziektewet).

 

Geen kwestie van afpakken

M.a.w. de Syriëstrijders hebben gewoon geen recht op de prestaties voor de periode dat hun verblijf in het Midden-Oosten belet dat zij aan de toekenningsvoorwaarden voldoen.

Het gaat er dus niet om hen voor hun verblijf of deelname in dat oorlogsgebied te bestraffen, maar gewoon om de socialezekerheids- en bijstandswetgeving toe te passen zoals dat eigenlijk moet.

 

Ook terugvorderen is geen sanctie

Men denkt eraan de prestaties “zelfs terug te vorderen” schrijft De Standaard. Alsof het niet de evidentie is dat wat onverschuldigd werd ontvangen, wordt terugbetaald.

Dat weten wij als sinds 1804. Inderdaad, sinds de inwerkingtreding van de Code Napoléon, het Burgerlijk Wetboek, bepaalt artikel 1376: “Hij die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, is verplicht het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was.”

Sancties komen daar nog bovenop.

 

Conclusie

Syriëstrijders een uitkering afpakken of doen terugbetalen, is gewoon een kwestie van toepassing van de wettelijke bepalingen. Het is gewoon een kwestie van controle op de naleving van de wet.

Categorieën: Sociale fraude

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden