Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Misbruik maken van thematische verloven

Dat ligt niet voor de hand

05 november 2014
De Morgen, woensdag 5 november 2011, p. 9

De laatste dagen wordt in enkele kranten melding gemaakt van een discussie tussen Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, en de vakbonden over de vraag of thematische verloven, waarvoor de regering-Michel een onderbrekingsuitkering wil behouden en het recht daarop zelfs denkt uit te breiden, vatbaar zijn voor oneigenlijk gebruik of misbruik.

 

Is dat zo? Het antwoord is te vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

 

 Thematische verloven

 De thema’s waarvoor een werknemer tijdskrediet of loopbaanvermindering “met motief” kan opnemen, zijn

(1)  voor een kind zorgen tot de leeftijd van acht jaar,

(2)  het verlenen van palliatieve verzorging,

(3)  het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid,

(4)  het volgen van een opleiding,

(5)  zorg dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar,

(6)  het verlenen van bijstand of verzorging aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is

(7)  ouderschapsverlof.

 

Hoe worden die thema’s of motieven bewezen?

 Dat gebeurt door bij de schriftelijke aanvraag een attest te voegen. Het gaat respectievelijk over

(1)  het document of de documenten tot staving van “de gebeurtenis die het recht doet ontstaan” om voor een kind te zorgen tot de leeftijd van acht jaar, d.w.z. de geboorte- of adoptieakte en, wat geadopteerde kinderen betreft, de inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn woonplaats heeft, omdat de schorsing van de arbeidsprestaties eerst vanaf dan kan aanvangen (art. 4, § 1, a° [dat is eens iets nieuws: naast 1° (primo) ook a° (ao uit te spreken?] vierde lid, CAO nr. 104);

(2)  een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging behoeft en waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid heeft verklaard deze palliatieve verzorging te verlenen, zonder dat hierbij de identiteit van de patiënt wordt vermeld (art. 4,§ 1, 1°,b, derde lid, CAO nr. 104; 1 koninklijk besluit van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van artikel 100bis, § 4 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen);

(3)  een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zwaar ziek gezins- of familielid waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid heeft verklaard bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon (art. 4, § 1, 1°,c, derde lid, CAO nr. 104),

(4)  de bevestiging, door de gemeenschap of de opleidingsinstelling, dat de werknemer geldig is ingeschreven voor een opleiding met de vereiste tijdsduur of omvang en elk kwartaal een attest dat het bewijs levert van regelmatige aanwezigheid van opleiding in dat kwartaal (art. 4, § 1, d, vierde lid, CAO nr. 104);

(5)   een attest dat de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66 % aantoont van het gehandicapt kind aan wie de werknemer bijstand of verzorging biedt of de aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag (art. 4, § 2, 1°, vierde lid, CAO nr. 104);

(6)  een attest afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zwaar ziek kind van de werknemer of het minderjarig zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van zijn gezin waaruit blijkt dat de werknemer zich bereid heeft verklaard bijstand of verzorging te verlenen aan de zwaar zieke persoon (art. 4, § 2, 2°, vierde lid, CAO nr. 104; art. 5 koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid);

(7)  het document of de documenten tot staving van de geboorte of de adoptie van het kind (art. 10 CAO nr. 64 van 29 april 1997 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot instelling van een recht op ouderschapsverlof; art. 5 koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan).

 

Veel ruimte voor oneigenlijk gebruik van thematische verloven lijkt er niet te zijn.

Misbruik van de ambtenaar of de opleidingsinstelling die te pas komt aan het afleveren van attesten (vervalste geboorte- of adoptieakten, inschrijvingen in het bevolkings- of vreemdelingenregister, inschrijvingsbewijzen of aanwezigheidsattesten), lijkt eerder onwaarschijnlijk.

De behandelende geneesheer zou valse of complaisanceattesten kunnen opstellen over de behoefte aan palliatieve zorg, het zwaar ziek of het gehandicapt zijn. Maar dat lijkt eerder onwaarschijnlijk.

 Blijft over: de werknemer verklaart zich tegenover de behandelende geneesheer bereid bijstand of verzorging op zich te nemen, maar doet dat in werkelijkheid niet. Dat iemand een kind, een gezins- of een familielid dat palliatieve zorg behoeft, zwaar ziek of ernstig gehandicapt is, aan zijn lot zal overlaten, zal hopelijk niet voorkomen. En gaat het over, wat mogelijk is voor palliatieve zorg, over niet-familie of gezinsleden, dan moet een werknemer wel erg laag gevallen zijn om op dergelijk vals motief een uitkering op te strijken.

 Maar dat een en ander moeilijk te controleren valt, is ongetwijfeld juist. Het is een kwestie van vertrouwen.

 

 Conclusie

 Het valt wel mee met de mogelijkheden tot misbruik of oneigenlijk gebruik van thematische verloven.

 

Categorieën: Tijdskrediet

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden