Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Vlaamse sociale bescherming voor Brusselaars en Walen?

soms wel, meestal niet

11 februari 2016
De Tijd, donderdag 11 februari 2016, p. 1.

De adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State worden niet bekendgemaakt. Ze blijven vertrouwelijk en de minister die het advies aanvraagt, oordeelt over de opportuniteit om ze aan derden te bezorgen. Ik weet dus niet wat er precies staat in het advies over het ontwerp van decreet over de Vlaamse sociale bescherming waarvan sprake in De Tijd.

Maar ik betwijfel dat in dat advies te lezen staat dat de in de maak zijnde regeling botst “op” het Europese beginsel van vrij verkeer van werknemers omdat volgens zijn bepalingen wie in Wallonië woont, maar bijvoorbeeld in Brussel of Vlaanderen werkt, geen beroep kan doen op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 Het vrij verkeer van werknemers kan uiteraard maar aan de orde zijn als men te maken heeft met migrerende personen, d.w.z. personen die zich verplaatsen tussen de lidstaten van de Unie. Tot nader order zijn noch Wallonië, noch Brussel, noch Vlaanderen lidstaten.

 Schending van het beginsel van vrij verkeer binnen de Unie kan er m.a.w. alleen maar zijn als het recht op een tegemoetkoming wordt ontzegd aan wie van dat verkeer gebruik heeft gemaakt, bv. door in het buitenland te hebben gewerkt of gewoond vooraleer naar België te komen of terug te keren. In dat geval is het om het even naar welk deel van het land zij afzakken opdat zij recht zouden moeten krijgen op socialezekerheidsprestaties.

 Men leze er de rechtsoverweging 33 nog eens op na van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1 april 2008 in de zaak C‑212/06 (Regering van de Franse Gemeenschap, Waalse regering/Vlaamse regering).

 Daarin zegt het Hof zeer duidelijk dat volgens zijn vaste rechtspraak “de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van personen en de ter uitvoering van deze bepalingen vastgestelde handelingen, niet kunnen worden toegepast op activiteiten die geen enkel aanknopingspunt hebben met een van de situaties waarop het gemeenschapsrecht ziet, en waarvan alle relevante elementen geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat liggen”. 

De Vlaamse regelgever heeft er wel moeten voor zorgen dat wie gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer van personen, aanspraak kan maken op de prestaties van de Vlaamse zorgverzekering, ook als hij in Brussel of Wallonië woont. Lees artikel 4, § 2, van het Vlaamse Zorgdecreet).

 

Besluit

 

 Zoals de Vlaamse overheid de tenlastenemingen door een zorgkas van kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening binnen een zuiver Belgische context kan ontzeggen aan Brusselaars en Walen, zonder in strijd te komen met het Europees recht, kan zij dat ook met de andere tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.  

Categorieën: Vlaamse Zorgverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden