Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Wellicht heeft “den John” gelijk, maar zal hij dat niet krijgen.

Belgische instanties moeten A1-detacheringsformulieren voor correct aanvaarden.

24 november 2013
De Tijd zaterdag 23 november 2013, p. 6

Waarover gaat het?

Het eerste hoofdstuk van titel 3 (“Sociale fraude en correct toepassing van de wet”) van de Programmawet van 27 december 2012 is gewijd aan “Strijd tegen de detacheringsfraude”. Wat dat kan inhouden, wordt in het hierboven vermelde krantenartikel goed uitgelegd.

De bepaling van artikel 24 van de voornoemde wet komt erop neer dat wanneer een Belgische rechter, een openbare instelling van sociale zekerheid of een sociaal inspecteur misbruik vaststelt van de Europese aanwijzingsregels van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving om de toepassing van de Belgische wetgeving te vermijden, hij of zij dat Belgische socialezekerheidsrecht toch moet toepassen.

Artikel 23 verduidelijkt dat sprake is van misbruik als hierboven bedoeld wanneer men de Europese regels (die leiden tot de aanwijzing van een ander socialezekerheidsrecht dan het Belgische) toepast op een situatie waarin de voorwaarden voor dergelijke toepassing niet worden nageleefd, met als doel zich te onttrekken aan de Belgische socialezekerheidswetgeving

De bedoeling van de regel is duidelijk: de werknemers en de Belgische sociale zekerheid mogen niet het slachtoffer zijn van de laksheid van de instanties van andere EU-lidstaten bij het uitreiken van A1-detacheringsformulieren en het controleren van de voorwaarden die daarvoor gelden.  Het gaat om het formulier waarin bevestigd wordt dat de werknemer tijdelijk (maximum twee jaar) onderworpen blijft aan de socialezekerheidswetgeving van de staat vanwaar hij wordt uitgestuurd tijdens de werkzaamheden op buitenlands grondgebied.

 

Wat is nu het probleem?

Met de genoemde bepalingen eigent België zich op het eerste gezicht het recht toe te controleren of de Europese regels m.b.t. de aanwijzing van het toepasselijke zekerheidsrecht correct werden toegepast, niet alleen door de betrokken onderneming en werknemers, maar evenzeer door de instanties van de betrokken andere EU-lidstaat of lidstaten.

Concreet kan men in de voornoemde bepalingen inderdaad lezen dat een Belgische rechter, socialezekerheidsinstelling of sociaal inspecteur ook mag controleren of de bevoegde instelling van een andere lidstaat wel correct een A1-formulier heeft afgeleverd.

Het Hof van Justitie heeft echter al bij herhaling beslist dat het detacheringsformulier een vermoeden creëert dat de gedetacheerde regelmatig is verzekerd in de uitzendstaat en dat aan de detacheringsvoorwaarden is voldaan. De controle-instantie die twijfelt aan de echtheid van het document of over de regelmatigheid van de detachering, moet contact opnemen met de administratie van de uitzendstaat. Het komt, zo zegt het Hof, de administratie van de tijdelijke werkstaat niet toe zelf het detacheringsformulier (en het hieraan gekoppelde vermoeden dat er een regelmatige detachering is) naast zich neer te leggen en eenzijdig over te gaan tot toepassing van het eigen socialezekerheidsrecht (HvJ C-202/97, Fitzwilliam, Jur. 2000, I-883; HvJ C-178/97, Banks, Jur. 2000, I-2005; HvJ C-2/05, Herbosch Kiere, Jur. 2006, I-1079).

 

Conclusie

De bepaling van de Programmawet van 27 december 2011 die de Belgische rechter, socialezekerheidsinstelling en sociaal inspecteurs toelaat zomaar, d.i. zonder tussenkomst van de instantie die ze heeft uitgereikt, A1-formulieren wegens fraude terzijde te schuiven, is niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Niets belet natuurlijk dat de bevoegde instanties van de Unie die rechtspraak neutraliseren door de regels aan te passen. Maar zover is het (nog?) niet.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden