Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Werkgever vraagt Facebokprofiel van werknemers

Dat is niet per definitie strafbaar

25 januari 2015
De Standaard, zaterdag 24 - zondag 25 januari 2014, p. 27

Nullum crimen sine lege

Opdat sprake zou zijn van een misdrijf, moet er een wettelijke bepaling zijn die een handeling, een gedraging of het nalaten daarvan bestraft met penale sancties. Het volstaat niet dat een hoogleraar of een sociaal inspecteur dat beweert.

Het Sociaal Strafwetboek bevat een afdeling die volledig gewijd is aan strafbare inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Het is de eerste afdeling van hoofdstuk 1 van dat wetboek.

 De afdeling bevat twee artikelen. Ze betreffen allebei medische onderzoeken, hier niet aan de orde. Wij moeten dus de incriminatie buiten het Sociaal Strafwetboek zoeken.

De specifieke arbeidsrechtelijke regelen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in een aantal interprofessionele cao’s, die respectievelijk betrekking hebben op cameracontrole (nr. 68), controle van elektronische onlinecommunicatie (81) en diefstalpreventie en uitgangscontrole (nr. 89). Al zijn inbreuken op die algemeenverbindendverklaarde cao’s een misdrijf, de hier besproken aangelegenheid komt daarin niet aan de orde.

 Blijven de algemene privacywetten of –bepalingen. Schending van artikel 8 van het EVRM is geen misdrijf. Wel inbreuken op artikel 314bis van het Strafwetboek of op de zgn. Telecomwet van 13 juni 2005, maar die zijn niet relevant: zij betreffen respectievelijk het onderscheppen en het kennisnemen en gebruiken van elektronisch gegevensverkeer zonder toestemming van alle betrokkenen.

 

 Wet Verwerking Persoonsgegevens

En de Wet Verwerking Persoonsgegevens?

De omschrijvingen van artikel 1 van die wet zijn zo ruim dat wat de discotheek doet, wel daaronder valt.

 Artikel 39 van dezelfde wet bevat twaalf incriminaties waarop een geldboete van 100 tot 100.000 euro staat. Daarin komen voor (ik beperk mij tot die welke enige relevantie zouden kunnen hebben voor de hier bedoelde situatie) : persoonsgegevens anders te verwerken dan voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, zonder de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en het verzuim van vooraf aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 Aan die voorwaarden kan hier perfect worden voldaan. Dat zij bv. louter omwille van hun hoedanigheid van werknemer geen ondubbelzinnige toestemming zouden kunnen geven, kan m.i. in 2014 niet ernstig meer worden voorgehouden. Of effectief aan de wettelijke voorschriften is voldaan, weet ik natuurlijk niet. Maar ik neem aan dat dat ook het geval is voor Sarah Boulerhcha en Roger Blanpain.

 

En de machteloosheid van de sociale inspectiediensten?

 Uit het artikel in De Standaard blijkt niet waarom zij er niets kunnen aan doen hoewel zij blijkbaar van oordeel zijn dat het om een misdrijf gaat.

 De enige reden die ik kan vinden is dat de Wet Verwerking Persoonsgegevens gelet op zijn ruime draagwijdte geen wet is waarvan het toezicht hen is opgedragen. Sociaal inspecteurs zijn inderdaad enkel bevoegd m.b.t. inbreuken op de bepalingen die voorkomen in boek 2 van het Sociaal Strafwetboek en die van de andere wetten waarvan het toezicht hun is opgedragen (art. 17 Sociaal Strafwetboek). Als zij de inlichtingen waarover zij beschikken, niet meedelen aan de bevoegde diensten, dan is het wellicht omdat zij dit niet “nodig achten” (art. 54 Sociaal Strafwetboek).

 

Conclusie

Hoe dan ook, op basis van de gegevens die voorkomen in het artikel in De Standaard zeggen dat wat de discotheek doet, “eigenlijk” strafbaar is, is te kort door de bocht. Het is straf. Te straf.

 Of de vraag van de discotheek “ongepast” is, dat is een andere vraag die “eigenlijk” niet juridisch, maar ethisch is.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden